مرور رده

مکتب عاشورا

«استکبارستیزی» در قیام عاشورا

مقدمه: در وهلۀ نخست باید گفت عاشورا يك «حادثه» نبود بلكه يك «جريان تاريخى» بود، جريان مبارزه‏ حق و باطل، عدالت و ظلم، که اين مبارزه‏ در همه اعصار و قرون ادامه دارد ‏.تصميم جدّى امام(ع) مطابق آنچه در تواريخ آمده ادامه راه و مبارزه‏ با