مرور برچسب

استدلال فلسفی

فلسفه در راستای شناخت خدا و تعمیق معارف دین

 تفکر عقلي و فلسفي در اثبات وجود خدا و فهم اساسي ترين معارف دين نقشي بي بديل و تعيين کننده دارد. #شناخت#خداوند#تعمق#معارف_دینی موضوعات اساسي دين، مثل اثبات وجود خداي متعال و ضرورت نبوت و مشتمل بودن دين بر معارفي که براي رسيدن انسان