مرور رده

فمنیسم و زن در غرب

فمینیسم نفسانی غرب یا مشارکت همه جانبه اسلام

1- دیالكتیك فمینیسمی از دیدگاه جامعه شناسی :دانش و معرفت موجود در جامعه همیشه ساخته و پرداخته موقعیتهای اجتماعی و منافع اجتماعی سازندگان آن است . به عبارت دیگر انسان بنا بر موقعیتها و تجارب و منافع گوناگون ، جهان بینی متفاوتی (نسبت به

فمینیسم: ماهیت، گرایش ها و سیر تحولات

حقوق بشر جهانی در حیطه نقد | فمنیسم زمینه هاى پیدایش جنبش زنان ، باعث شدند که زنان نداى حق طلبى خود را تا حدى سازمان دهند و خود را نه به عنوان یک گروهى در یک کنش اجتماعى نظم یافته، بلکه یک جنبش معرفى سازند. واژه ى فمینیسم (Feminisme) در

اعتراض زنان انگلیسی به پوشالی بودن شعار آزادی زنان در این کشور

فعال حقوق زنان انگلیس:هنگامی که رخدادهای ناگوار پیش می آیند، رسانه ها آرام می گیرند و همه وعده و وعیدها فراموش می‌شوندما یک مشکل جدی اینجا داریم، زنان را جدی نمی گیرند، این یک مشکل واقعی است و هر روز این اتفاق می افتدفضای زن ستیزی در

نبودن و نداشتن پدر در کشورهای غربی در حال تبدیل‌شدن به یک‌رویه است.

غرب در حسرت پدر برای خیلی از ما که سایه پدر را بالای سرمان داریم، تصور زندگی بدون پدر سخت‌ترین کار دنیاست! آن مرد بلندقامت و با شانه‌هایی کشیده، با صدایی بم و دست‌های زبر که همیشه کمتر خانه بود؛ اما وجودش همیشه مایه خوشحالی و سربلندی