اسلام آمریکایی و شیعه انگلیسی، استراتژی دشمن برای مقابله با اسلام و صدور انقلاب است.

از اسلام آمریکایی تا تشیع انگلیسی

خنثی سازی دو جریان فکری منحط که دشمن برای انحراف در امت اسلامی ایجاد کرد

در طول دوره نهضت اسلامی ما دو جریان فکری که مرکز تامین و پشتیبانی‌شان در اتاق فکر سازمان‌های جاسوسی دشمن بود ظهور کردند.

یکی از آن‌ها اسلامی بود بی خاصیت و گوشه نشین که جریان آن توسط آمریکا طراحی و تبلیغ میشد و توسط سایر سرویس‌های جاسوسی نیز دنبال شد! تبدیل روحانیت به یک عنصر گوشه گیر و بی خاصیت؛ تبدیل اسلام به یک عنصر فکری بی خاصیت! امام خمینی در عصر زعامت خود با این عنصر مقابله کرد و با طرح اسلام ناب محمدی به مصاف با این موضوع رفت!

خطر دیگر که در تخصص سرویس امنیتی انگلستان بود ایجاد خط انحراف بود، انگلستان استاد ایجاد انحراف است، همان کاری که با ایجاد بهاییت در ایران، وهابیت در عربستان و قادیانی‌گری در هند کردند تا با ایجاد خط انحراف از درون مکتب؛ راهبری مکتب را دچار اشکال کنند و آن عبارت بود از ایجاد یک پایگاه تفکر شیعی بای مقابله با انقلاب اسلامی، این خطر نیز توسط رهبری فعلی انقلاب شناسایی و تقابل با آن رقم خورد. تقابل با تشیع انگلیسی. جریانی که قصد داشت جنگ مذهبی منطقه را تقویت کند


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.