مرور برچسب

پیشرفت زنان

انقلاب اسلامی جایگاه زن را دوباره به او اعطا کرد

در فرهنگ پهلوی و در طول سال های حکومت شاهنشاهی در ایران دو راه پیش روی زنان قرار داده شد.فرنگی مآبی و همراه شدن با نگاه استفاده ابزاری و تغییر در باورهای ارزشی زنان و محجوریت و ممنوعیت و نگاه ارتجاعی نسبت به زن؛ یا زن باید در پستوی خانه ها