مرور برچسب

پست دادن در دمای زیر صفر

کار یک نیروی مرزبانی در مرز چیست

ساعت‌ها ایستادن و پست دادن در سرمای استخوان سوز مرز وقتی تا زانو در برف باشی، فقط کار مردانی بزرگ است آن هم از جنس غیور مردان مرزبانی انتظامی کشور. ساعت‌ها ایستاده خیره شده به افقی که تا چشم کار می‌کند برف است و سکوت و سوز سرما.