مرور برچسب

مکتب عاشورا

نگاهی به مکتب عاشورا عبرت ها، رسالت ها

بررسی فراز و نشیب هایی که در تاریخ اسلام برای امت مسلمان پیش آمده و ریشه یابی علل حوادث و نگاه آسیب شناسانه به آن می تواند چراغی فرا روی آینده باشد و در شناخت شرایط موجود جامعه و نحوه برخورد با آن به ما بصیرتی تازه دهد. نگاه ژرف

«استکبارستیزی» در قیام عاشورا

مقدمه: در وهلۀ نخست باید گفت عاشورا يك «حادثه» نبود بلكه يك «جريان تاريخى» بود، جريان مبارزه‏ حق و باطل، عدالت و ظلم، که اين مبارزه‏ در همه اعصار و قرون ادامه دارد ‏.تصميم جدّى امام(ع) مطابق آنچه در تواريخ آمده ادامه راه و مبارزه‏ با