مرور برچسب

مرکز فرهنگی روستایی

راه اندازی پنج مدرسه شبانه‌روزی برای دختران بازمانده از تحصیل بوشهر

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: چاره اندیشی برای بازگرداندن دختران بازماندن از تحصیل به مدارس اولویت‌ این معاونت است که در این ارتباط ایجاد پنج مدرسه شبانه روزی دخترانه برای استان بوشهر تعریف و مناطق آن نیز مشخص شده است.