مرور برچسب

عدم اجرای قانون تعرفه گذاری

وزارت بهداشت پاسخگوی عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری/ جذب ۲۵ هزار نیروی جدید

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به جذب ۲۵ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت،گفت:از این تعداد ۵۰درصد مربوط به نیروهای بهداشت ودرمان و تنها ۵ هزار نفر مربوط به پرستاران است.