مرور برچسب

زندگی آزادانه

نقش زنان و ژست های فمینیستی/آسیب‌های اجتماعی نظریه فمینیسم

از دیدگاه نظریه فمینیستی، زنان در جامعه حکم قربانی را ایفا می‌کنند، آنان در اجتماعی مردسالار زندگی کرده و از حقوق اجتماعی پایینی برخوردارند و مردان به آنان سلطه دارند.   #جایگاه#اجتماعی#زنان#دیدگاه#فمینیستی "آزادی زنان"، "برابری