مرور برچسب

رهبری کاریزما

تحیر فلسفی ـ جامعه شناختی میشل فوکو در تبیین انقلاب اسلامی(بخش دوم)

ب. مفهوم قدرت انقلاب ايران گفتيم که براي فوکو قدرت معناي خاص خود را دارد. وي با اين فهم از قدرت و ماهيت آن را تعاريف کلاسيک و سنتي قدرت خود را رها مي سازد. براي فوکو چهره ي نرم افزاري و پراکنده ي قدرت در بين آحاد مردم که به صورت رابطه