مرور برچسب

خلقت موجودات

گوشه هائی از عظمت «خلقت»

دقّت و ریزبینی در عظمت «خلقت» چه ره آوردی برای انسان درپی دارد؟ شكي نيست كه قدرت خداوند نسبت به خلقت موجودات از درك و فهم انسان خارج است. با اين وجود وقتي كه به گوشه اي از اسرار خلقت موجودات پي مي بريم تا حدودي متوجه عظمت پروردگار