مرور برچسب

حکمرانی الهی

فلسفه امتحان الهی

امتحانات الهى براى كشف مجهولات نيست و اينطور نيست كه خداوند از باطن افراد آگاه نباشد و به قصد اطّلاع و آگاهى از باطن انسانها، آنها را آزمايش كند؛ بلكه خداوند، عالِم بر همه چيز است. بنابراين امتحانات پروردگار براى پرورش انسان هاست.

ولایت بر محجوران ؛ ولایت بر جامعه خردمندان

ولایت در محدوده تشریع ، در قران کریم و در روایات اسلامی ، گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور ، نمی توانند حق خود را استیفا کنند امده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی . به عنوان

پیروی از ولایت در تمام امور زندگی امری واجب است

ابتدا باید نگاه جهانی به واقعه غدیر داشته باشیم. اگر از منظر بزرگ به واقعه غدیر نگاه نكنیم غدیر محصور به ۱۴۰۰ سال قبل خواهد بود كه ما تنها با جشن گرفتن یاد آن را زنده نگاه می داریم. یكی از آیاتی كه در روز غدیر نازل شد آیه اكمال