مرور برچسب

حضور 2700 متخصص

نوزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک بعد پنج سال برگزار شد

رییس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شهر تهران با اشاره به برگزاری نوزدهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل و ترافیک بعد پنج سال گفت: این کنفرانس یکی از فرصت های عالی برای گردهمایی متخصصان و اندیشمندان و صاحب نظران مهندسی ترافیک محسوب می