مرور برچسب

تفکر در امر خداوند

خداشناسی و لزوم حرکت در مسیر خداشناسی و ضرورت اندیشه‌ورزی در این حوزه

معرفت به معناي شناختن، شناسايي، علم و دانش و ادراک امور است. قدرت شناخت و معرفت حقايق، يکي از برجسته‌ترين ارزش‌هاي انساني است. روش‌هاي گوناگون زندگي و حالت‌هاي متفاوت رفتار بشر از چگونگي معرفت آن‌ها به حقايق و جهان‌بيني آنان سرچشمه