مرور برچسب

تسهیل تشخیص

کولونسکوپی / غربالگری سرطان روده / سومین علت مرگ و میر

عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی تهران گفت: بهترین روش غربالگری سرطان روده، کولونوسکوپی است؛ در نتیجه باید دسترسی افراد به این روش تشخیصی تسهیل شود. #غربالگری#روده#سرطان_روده#کولونوسکوپی#گوارش امیر پاشا طباییان-فوق تخصص گوارش