مرور برچسب

اوایل انقلاب

روزهای سخت انقلاب به قلم حسن روحانی

شرایط زمانی امروز ما، با همیشه متفاوت است. دوران امروز ما و زمانه ما از دوران امام راحل(ره) سخت تر است. گرچه در اوایل انقلاب هم با سختی های فراوانی رو به رو بودیم. #روزگار#انقلاب#روایت#حسن#روحانی به یاد داریم که اول انقلاب چه خبر