مرور برچسب

انجام انقلاب

جریان عمل انقلابی در انقلاب اسلامی ایران / آغاز تا انجام انقلاب

در اين مقاله ابتدا به ، مروري اجمالي بر برخي از نظريه ها و تئوريهاي انقلاب شده است و سپس در بخش اصلي مقاله، «جريان عمل انقلابي» بر اساس آراي گي روشه طرح و با انقلاب اسلامي ايران مقايسه شده است. جريانهايي که در فاصله زماني «آغاز تا انجام