مرور برچسب

امر به معروف و نهی از منکر

ورود امام‌ حسین‌(ع) به کربلا با آگاهی از شهادت‌ خود و خاندانش

از باورهای‌ پرسش‌انگیز شیعه‌، علم‌ امام‌ حسین‌(ع) به‌ شهادت‌ خود و یارانش‌است‌. #علم#به#شهادت#امام#حسین از باورهای‌ پرسش‌انگیز شیعه‌، علم‌ امام‌ حسین‌(ع) به‌ شهادت‌ خود و یارانش‌است‌. این‌ پرسش‌ دربارة‌ علم‌ دیگر امامان‌ به‌