مرور برچسب

افزایش تعهدات بیمه دندان

گروه سنی تحت پوشش بیمه درمانی دندان پزشکی بیمه سلامت

مشاور مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در امور همکاری های بین بخشی گفت: کودکان کمتر از 14 سال در سازمان بیمه سلامت ایران تحت پوشش بیمه درمانی و پیشگیری دندان پزشکی هستند. #پوشش#بیمه#دندان#بیمه_سلامت#گروه#سنی عبدالرضا معادی در خصوص