مرور برچسب

اعتیاد با تصور غلط

اعتیاد در دنیای تحصیل کردگان و تباهی مغزهای فعال

اعتیاد همه مرزهای ممکن از جمله مرز میزان تحصیلات و باسواد بودن یک فرد را می شکند و این مسئله سپر دفاعی قوی برای پیشگیری از اعتیاد نیست، به همین خاطر دیده می شود که افرادی با تحصیلات بالای دانشگاهی هم معتاد می‌شوند.