مرور برچسب

اعتبار علت و معلول

تحلیل انواع برهانهای خداشناسی

علم انسان از دو قسم حضوری و حصولی تشكیل شده است. قسم اول علمی است كه خود وجود معلوم در ذهن و ذات عالم وجود دارد و نه صورت ذهنی آن، مانند علم انسان به حالت شادی، اندوه و گرسنگی خویش؛ قسم دوم علمی است. #برهان_های#خداشناشی وجود