مرور برچسب

اطعام فقرا

مصادیق و شیوه های صله رحم در سبک زندگی اسلامی

صله رحم یکی از سفارش های مهم دین است که ترک کننده آن در روایات به عنوان مبغوض خداوند شناخته شده است. جدای از آثار اخروی، آسیب های بی شماری نیز برای ترک کننده صله رحم وجود دارد. #مصادیق#صله#رحم مصداق کامل صله رحم، این است که پیش از

واقعیت داستان اطعام فقرا در زمان شاه

دهباشی یه سند گذاشته مبنی بر اطعام فقرا در رژیم گذشته (تصویر۱)اصل ماجرا اما در سند شماره ۲ است که ساواک از حکومت میخواهد برای فریب افکار عمومی در چند نقطه از جنوب شهر تهران که اغلب فقیرنشین بودند ، اطعام دهد.