مرور برچسب

اصلاح عرصه های کارکردی

توجه به کرامت انسانی مهم ترین اصل در زمینه کنترل آسیب های اجتماعی

موضوع آسیب های اجتماعی به اندازه ای مهم است که جزو اولویت های سطوح مختلف اجرایی کشور و یکی از دغدغه ها و مطالبات اصلی مردم است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد. #نقش#کرامت#انسانی#در_پیشگیری به گزارش افسران به نقل از کمیته پیشگیری