مرور برچسب

اشتراک حسابرسی جن و انسان

حسابرسی جنیان در روز قیامت همراه انسان ها

جنیان نیز در روز قیامت، در حسابرسی با انسان مشترک هستند. چون جن ها نیز مانند انسان مخاطب دستورات دینی هستند و تکلیف الهی به دوششان است. بنابراین پاداش و عقاب برای آنها مساله ای کاملا طبیعی است: #حشر#جنیان#در_قیامت وَ ما خَلَقْتُ