مرور برچسب

اسکن بدن

افزایش نظارت نوین درگاههای مرزی و کاهش قاچاق انسانی مواد مخدر

معاون امور بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با افزایش استقرار سامانه های نظارتی نوین در درگاههای مرزی شاهد کاهش محسوس قاچاق انسانی مواد مخدر هستیم. #کاهش#قاچاق#انسانی#مواد#مخدر به گزارش افسران، محمدمسعود زاهدیان اظهار داشت: