مرور برچسب

استفاده از سلبریتیها

بررسی و تحلیل چگونگی عملیات روانی رسانه های فارسی زبان بیگانه

بررسی و تحلیل چگونگی عملیات روانی رسانه های فارسی زبان بیگانه، درباره ترویج مدگرایی،ازدواج سفید، استفاده از پوشش های زننده و زندگی با حیوانات از جمله سگ و ارائه  سبک زندگی غربی است. #تکنیکهای#عملیات#روانی#رسانه#رواج#سبک#غربی 1. طرح