مرور برچسب

استعداد تکامل انسان

آفرینش انسان به عنوان اشرف مخلوقات / آیات برتری انسان به سایر مخلوقات

چرا خدا انسان را اشرف مخلوقات آفریده ؟ دلایل اشرف مخلوقات بودن انسان چیست ؟ #خلقت#انسان#اشرف#مخلوقات#مصداق#برتری چرا خدا انسان را اشرف مخلوقات آفریده؟ ایا واقعا انسان اشرف مخلوقات است؟چه دلیلی بر اشرف مخلوقات بودن انسان وجود دارد؟