مرور برچسب

استدلال عقلی فلسفی

نقش بینش فلسفی در تعمیق شناخت خدا و معارف دینی

براي توضيح موضوع مورد بحث به ذکر دو نمونه از مصاديق ارزش تفکر عقلي فلسفي در راستاي خداشناسي فلسفي و عميق بودن معارف ديني از نگاه فلسفه ي اسلامي بسنده مي شود و با تأمل در امثال آنها اين نکته روشن مي گردد که آياتي که انسان را به تأمل و تفکر