انتشار متوسط قیمت تولید محصولات کشاورزی در پاییز

متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ١۴٠١ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.

#قیمت #محصولات_کشاورزی #پاییز

متوسط قیمت تولیدکننده (سرخرمن) محصولات و هزینه خدمات کشاورزی پاییز ١۴٠١ منتشر شد.

در بخش سبزیجات، در پاییز ١۴٠١، متوسط قیمت سیب زمینی ٩٧۶۵٠ و پیاز ٧٣٧٩٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٨,٢ و ١٣٧.٩ درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۴٣۵٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠٠، معادل ١٩.٩ درصد کاهش داشته است.

در پاییز سال ١۴٠١، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه ­ای ١٠٠٨٠١ ریال و برنج ٨۵٠٩۴۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠٠ به ترتیب ٧٩,۴ و ١١۵.٧ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش حبوبات، درفصل پاییز ١۴٠١، متوسط قیمت لوبیا قرمز ٣۶١٨۵٩ و لوبیا چیتی ۴۶۴٩٩۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ­ترتیب ۵٣,٩ و ٣٩.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠١، متوسط قیمت هندوانه ٣٩٩۴۴ و خیار ٩١۶۶٨ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ٢١,٢ و ٧٢.٧ درصد افزایش داشته ­است و متوسط قیمت خربزه ۶٧٨٠۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل ٣.٠ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش سبزیجات، در پاییز ١۴٠١، متوسط قیمت سیب­ زمینی ٩٧۶۵٠ و پیاز ٧٣٧٩٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١٢٨,٢ و ١٣٧.٩ درصد افزایش داشته­ است. به ­علاوه، متوسط قیمت گوجه­ فرنگی ۴٣۵٠٣ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠٠، معادل ١٩.٩ درصد کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت بادمجان ۴٧٢٧۶ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به پاییز سال قبل ۵٣.۵ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، در سه ماهه سوم سال ١۴٠١، متوسط قیمت یونجه ۵٧٩٧٨ و ذرت علوفه ­ای ١١۵۵٧ ریال بوده که نسبت به پاییز ١۴٠٠ به ترتیب ٢١,٩ و ٣.٢ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ١٠۶١٠٠ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۵,٧ درصد افزایش نشان می ­دهد.  

در بخش میوه‌های دانه­ دار، در پاییز ١۴٠١، متوسط قیمت سیب درختی ١٣۴٩۵٢ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩۶,٢ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ١٣٠٣۴۵ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴۶.١ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠١، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ٨۵١۵۵٧ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٨۵١۶٩۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶٠,٠  و ۶٠.٩ درصد افزایش نشان می­دهد.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، در پاییز ١۴٠١، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٢٢۴۵۵٨ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٢٠۴٨٢ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ١۴٠٠ به ترتیب ١١٩,٠ و ٩٣.٣ درصد افزایش نشان می­ دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، در سه ماهه سوم سال ١۴٠١، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٩۶٨٢۵٢۴ ریال در هر هکتار و هزینه شخم زمین زراعی دیم ٧٠٣٢٠٧٢ ریال در هر هکتار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶٨,٢  و ۵٧.٨ درصد افزایش داشته ­است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در پاییز ١۴٠١، متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه­چین مرد ٣٠١۶۵۶٨ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر میوه‌چین زن ٢٣٨٠٨١٩ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ١۴٠٠ به ترتیب ۴۵,١ و ۴٧.۴ درصد افزایش داشته است. در این فصل، متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک ­کار مرد ٢۴٢۴٢۶٧ ریال و متوسط دستمزد روزانه کارگر تنک­ کار زن ١٨۵٠٨٧٨ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ٢٨.٧ و ۶٠.۵ درصد افزایش داشته­ است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.