چرا معارف قرآنی بر معارف بشری برتر هستند؟

ویژگی های خاصّ معارف قرآنی، سبب تفاوت آنها با معارف بشری اند. گذشته از نزول قرآن از جانب خداوند متعال و حکیم، و با توجّه به معارف درونی قرآن، بخشی از این امتیازها و تفاوتها، عبارت اند از:

۱. خِردپذیری و خِردپروری: اصول، معارف و مفاهیم قرآن، بر پایه عقل و منطق استوارند و بر مدار جهل ستیزی و خِرد انگیزی می چرخند.

۲. هماهنگی با فطرت و سرشت مشترک انسانها: مفاهیم و معارف قرآن، از فراگیری و جامعیت خاصّی نسبت به همه نیازهای ثابت و متغیّر برای همه مخاطبان انسانی با هر رنگ و نژاد، و در هر زمین و زمانی برخوردار است (جامعیتِ همگانی، همیشگی و همه جایی).

۳. واقع گرایی و اعتدال: قرآن، با نگرش واقع بینانه به حقیقت وجود انسان و سرنوشت طولانی وی، اهداف زندگی اش را به گونه ای سامان می بخشد که تمام استعدادهای ذاتی او پرورش یابند و خواست ها و تمایلات وجودی او به شیوه ای معتدل و هماهنگ ارضا گردند.

۴. پیراستگی از اختلاف و تناقض: قرآن، ادّعای جامعیت، کمال و پیراستگی از هر نوع اضطراب، ناهماهنگی، تعارض، تناقض و اختلاف را دارد و با گذشت چهارده قرن از نزولش و پیشرفت علوم و معارف بشری، درستی و راستی این حقیقت، بیش از پیش تثبیت شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.