شکنجه زندانیان ساواک به روایت یک زن مبارز

شکنجه های ساواک به روایت یک شاهد زنده

ساواک به عنوان بازوی امنیتی رژیم شاه، انواع شکنجه ها را علیه مبارزین علیه حاکمیت وقت اعمال می کردند و هیچ ابایی هم از قتل و کشتار نداشتند.

منظر خیر حبیب اللهی یکی از مبارزان آن دوره است که بسیاری از این شکنجه ها را به چشم خود دیده و خودش هم جزو بازداشتی های ساواک بوده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.