تاثیرات پذیرش و ایمان به معاد در سبک زندگی

اما کسانی که در فلسفه زندگی به اخرت و معاد ایمان و باور دارند، سبک زندگی انان به گونه ای است که اثار ان در همین زندگی دنیوی نیز دیده می شود.

#تبعات#معادباوری

اثرات معادباوری در زندگی:

۱- اخلاص: ایمان به معاد، پشتوانه رعایت عدالت و اخلاص در دین است. کسانی که به معاد ایمان داشته باشند، در مسیر عدالت گام برمی دارند و حق و حقوق دیگران را تضییع نمی کنند؛ زیرا باور به قیامت انان را به پایبندی خالصانه  و مخلصانه به این اصول ملزم و متعهد می سازد.(اعراف، ایه ۲۹)

۲- استقامت و پایداری بر حق: باور و ایمان به معاد موجب می شود تا شخص نسبت به حق استقامت ورزد و از اصول ان کوتاه نیاید، حتی اگر تحت شکنجه های فرعونی و عذاب های سخت دنیوی قرار گیرد.(اعراف، ایات ۱۲۰ تا ۱۲۶؛ شعراء، ایات ۴۶ تا ۵۰)

۳- انفاق: ایمان به معاد، برانگیزاننده ادمی به انفاق و کمک های مالی به دیگران و نیازمندان است.(بقره، ایه ۲۴۵)

۴- تزکیه نفس: تزکیه و اصلاح خویشتن، برخاسته از ایمان به معاد است. کسانی به خودسازی می پردازند که به معاد ایمان داشته باشند و بخواهند مسیر کمالی را بپیمایند.(فاطر، ایه ۱۸)

۵- توکل: کسانی که به معاد ایمان دارند، اهل توکل به خدا بوده و در کارهای خویش به ذات باری تعالی توکل می کنند.(هود، ایه ۱۲۳؛ ممتحنه، ایه ۴)

۶- خشوع: عقیده به معاد، سبب خشوع و فروتنی انسان، در پیشگاه خدا می شود.(بقره، ایات ۴۵ و ۴۶)

۷- ذکر نعمت: ایمان به معاد، سبب یاد نعمت های الهی، برخورداری از نعمت ها است.(زخرف، ایات ۱۳ و ۱۴)

۸- رعایت عدالت: چنانکه گفته شد ایمان به معاد، پشتوانه رعایت عدالت در جامعه از سوی مومنان است.(اعراف، ایه ۲۹)

۹- شکر و سپاس: ایمان به معاد و بازگشت انسان ها به سوی خدا، برانگیزاننده انان به شکر نعمت های او و مانع ناسپاسی انسان در برابر خدا می شود.(عنکبوت، ایه ۱۷؛ لقمان، ایه ۱۴؛ زمر، ایه ۷؛ عادیات، ایات ۶ تا ۹)

۱۰- صبر: ایمان به معاد، زمینه ساز صبر و شکیبایی انسان در سختی ها و ناملایمات می شود.(بقره، ایات ۱۵۵ و ۱۵۶؛ غافر، ایه ۷۷)

۱۱- عبادت و بندگی خدا: ایمان به معاد، زمینه ساز عبادت خدا است.(هود، ایه ۱۲۳؛ عنکبوت، ایه ۱۷)

۱۲- مانع افترا به خدا: توجه به معاد، مانع افترا بستن به خدا می شود.(یونس، ایات ۶۹ و ۷۰)

۱۳- مانع تجاوز و سرکشی: ایمان به معاد، مانع تجاوز و سرکشی در زمین از سوی انسان می شود.(یونس، ایه ۲۳)

۱۴- مانع شرک: ایمان به معاد، مانع شرک انسان نسبت به خدا است.(انعام، ایه ۱۶۴؛ قصص، ایه ۸۸)

۱۵- وابستگی به مال: ایمان به معاد، زمینه از بین رفتن وابستگی به مال است.(عادیات، ایات ۶ تا ۹)

۱۶- مانع کفر: شناخت معاد و ایمان به ان، بازدارنده انسان از کفرورزی است.(بقره، ایه ۲۸؛ هود، ایات ۳ و ۴؛ زمر، ایه ۷)

۱۷- مانع کم فروشی: ایمان به معاد، مانع کم فروشی افراد در معاملات می شود؛ زیرا از مصادیق بی عدالتی و ظلم در حق دیگران  است.(مطففین، ایات ۱ تا ۵)

۱۸- مقام متقین: وصول به مقام متقین و بهره مندی از اثار و برکات ان از اثار ایمان به معاد است.(بقره، ایه ۱۷۷)

۱۹- وصول به مقام صدق: وصول به مقام صدق از اثار ایمان به معاد است که در اموزه های قران بیان شده است.(همان)

با نگاهی به این اموزه ها می توان دریافت کسانی که فلسفه هستی شناسی انان ایمان به معاد و رستاخیز است، به طور طبیعی سبک زندگی خویش را به گونه ای سامان می دهند تا بتوانند تامین کننده اخرت خویش باشند. این گونه است که قانونمداری و قانون محوری بویژه در چارچوب شریعت اسلام برایشان بسیار مهم و اساسی است؛ چرا که ان را صراط مستقیم می دانند که ایشان را به اهداف مورد نیاز در اخرت می رساند؛ زیرا خدا در ایات بسیاری بیان کرده که این تنها راهی است که انسان می تواند تقوای الهی را بدان کسب کند(بقره، ایه ۲۱) و با کسب تقوای الهی قیامت و اخرت را تضمین می کند؛ با توجه به اینکه ملاک سنجش در اخرت تقوای الهی است(حجرات، ایه ۱۳) و انسان تنها ره توشه ای که باید با خود به اخرت برد، همان تقوای الهی است؛ چنانکه خدا می فرماید: وتزودوا فان خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب؛ برای خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزکاری است و ای خردمندان از من پروا کنید.(بقره، ایه ۱۹۷)

از نظر قران، کسانی که فلسفه زندگی خویش را بر اساس معادباوری قرار داده اند، درخواست هایی که دارند در ارتباط با حسنات دنیا و اخرت است؛ در حالی که کافرین سبک زندگی و درخواست های خویش را محدود به دنیا و نیکی های ان می کنند که بسیار زودگذر است: از مردم کسی است که می گوید پروردگارا به ما در همین دنیا نیکی عطا کن و حال انکه برای او در اخرت نصیبی نیست؛ و برخی از انان می‌ گویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در اخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب اتش دور نگه دار؛ انانند که از دستاوردشان بهره‌ ای خواهند داشت و خدا زودشمار است.(بقره، ایات ۲۰۰ تا ۲۰۲)

پس اهل اخرت حسنات دنیا را نیز درخواست می کنند، هر چند که خدا همه حسنات دنیا را به انان نمی دهد و تنها بخشی را به ایشان می دهد تا در اندیشه اخرت باشند، ولی اخرت تنها برای انان است و کافران هیچ بهره ای از اخرت نخواهند برد.

به هر حال، فلسفه زندگی هر کسی در سبک زندگی و شیوه ها و روش ها و ابزارهای زندگی او تاثیر مستقیم دارد؛ از این رو گفته می شود که بگو چگونه می اندیشی تا بگوییم چگونه زندگی می کنی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.