نە گفتن مهارتی کە تضمین کننده سلامت روان است

اگرچە در فرهنگی کە هموارە خواستەهای دیگران بر خواستەهای ما ارجحیت دارد، بە سختی می‌توان مهارت “نە” گفتن را یاد گرفت، اما این مهارت تضمین کنندە سلامت روح و روان شماست.

#تبیین#آثار#روانشناختی#نه_گفتن


خبرگزاری افسران: از همان دوران کودکی تاکنون هموارە بە ما یاد دادەاند کە برای محبوب شدن باید مطیع خواستەهای دیگران باشیم و نە گفتن بە منزلە خودخواهی و بی‌احترامی بە دیگران است و در واقع در جوامع شرقی بە نوعی بی‌ادبی تلقی می‌شود، اما واقعیت این است کە ضرورتی ندارد هموارە افراد را راضی و خشنود نگهداریم و بر طبق سلیقە و خواستەهای آنان رفتار کنیم.

در واقع با هر جواب “بلە”ای کە بە دیگران می‌دهید، قدرت را از خود گرفتە و دو دستی تقدیم دیگران می‌کنید و بە آن‌ها اجازە می‌دهید کە افسار زندگی شما را در دست بگیرند.

در نظر داشتە باشید کە مهارت “نە” گفتن ارتباط مستقیمی با اعتماد بەنفس شما دارد و ناتوانی در این مورد می‌تواند زمینە سوءاستفادە دیگران از شما را فراهم کند.

مهارت “نە” گفتن تضمین کنندە سلامت روح و روان انسان‌ها

مهارت نە گفتن یکی از ضروری‌ترین مهارت‌ها برای همە انسان‌ها است کە می‌توان آن را یاد گرفت و در خود تقویت کرد.

افرادی کە فاقد مهارت “نە” گفتن هستند، یعنی در مقابل درخواست غیرمنطقی دیگران مطیع بودە و براساس میل و خواستە آن‌ها رفتار می‌کنند.

به نقل از مشاور، متاسفانە در جوامع شرقی کە مردم آن از عواطف و احساسات بیشتری برخوردارند، قدرت “نە” گفتن نیز ضعیف‌تر است، اما باید در نظر داشت کە تقویت مهارت “نە” گفتن تضمین کنندە سلامت روح و روان انسان‌ها است.

“نە” گفتن بی احترامی نیست

باید دقت داشت کە “نە” گفتن بە منزلە تندخویی و بی‌احترامی و طرد کردن و رنجاندن نیست، بلکە بااقتدار و باصراحت مخالفت خود را اعلام کردن است.

وی با بیان اینکە هرکسی مسئول محافظت از امنیت روحی و روانی خود است، بیان کرد: اگر گاهی اوقات خواستەهای غیر منطقی از سوی دیگران بە ما پیشنهاد می‌شود کە نابەجا و خارج از توان کمکی ما است و با موقعیت و شرایط فعلی ما همخوانی و تطابق ندارد، باید در کمال ادب و احترام بە آن خواستە “نە” گفت.

افراد باید بدون ترس از دست دادن و مورد بی‌توجهی قرار گرفتن، مهارت “نە” گفتن را در خود تقویت کنند، در غیر این صورت فردی کە منطق پذیرش آن را نداشتە باشد شایستە ارتباط و دوستی با ما نیست.

بە گفتە مشاور، اگرچە کمک بە دیگران برای حل مشکلات یک فضیلت اخلاقی است، اما مشروط بە اینکە با شرایط و موقعیت ما تطابق داشتە و بە روح و روان ما آسیبی وارد نکند.

گرچە ما در اجتماع زندگی می‌کنیم و بایستی تاثیرات مثبتی در جامعە داشتە باشیم، اما کمک بە دیگران زمانی موثر است کە ما توانایی انجام آن را داشتە باشیم و برای راضی نگهداشتن دیگران تن بە هر خواستەای ندهیم.

این مشاور روانشناختی عنوان کرد: از طرد شدن توسط دیگران نترسید و همیشە خط قرمزهایی را برای خود تعیین کنید، و مهارت نە گفتن به این معنا است که ما برای خود و حدومرزهایمان ارزش قائل هستیم.

همچنین در نظر داشتە باشید کە قدرت “نە” گفتن بە میزان اعتماد بنفس شخص برمی‌گردد؛ لذا افرادی کە فاقد مهارت “نە” گفتن هستند، می‌توانند با تکنیک‌های روانشناختی قدرت “نە” گفتن خود را تقویت و ارتقا دهند.

برای تقویت مهارت “نە” گفتن باید باورها و ارزش‌هایی کە برای خود قائل هستید را دستکاری و اصلاح کنید.

دوران کودکی بهترین زمان برای یادگیری مهارت “نە” گفتن 

بهتر آن است کە مهارت “نە” گفتن در دوران کودکی آموزش دادە شود، اما باز هم در هر بازە زمانی می‌توان این مهارت را در خود تقویت و آن را یاد گرفت.

وی اضافە کرد: اگر مهارت نە گفتن در همان اوان کودکی بە کودک آموزش دادە شود، میزان آسیب‌های ناشی از آن بە حداقل ممکن خواهد رسید.

مشاور الگوی رفتاری کودکان را والدین دانست و افزود: والدینی کە خود فاقد مهارت “نە” گفتن هستند، قادر نخواهند بود کە بە کودکان خود این مهارت را بیاموزند و از همان دوران کودکی بە فرزند خود یاد می‌دهند کە در مقابل خواستەهای دیگران مطیع باشند.

وی بیان کرد: برای “نە” گفتن بە دیگران کافی است کە رسا و محکم صحبت کنید و در ابتدا احساسات خود را بیان و در قالب جملەای کوتاە و بە دور از هرگونە توضیح اضافی دلایل منطقی خود را بیان کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.