آموزش همجنس‌بازی، جنایت فرهنگی عظیمی که تمدن غرب در حق کودکان خود روا می‌دارد.

⭕️ بعد از آموزش همجنس‌بازی به کودکان، نوبت به حیوان انگاری بچه‌های معصوم در غرب رسید

بچه‌هایی که به حیوان بودن تظاهر میکنن و حتی در کلاس درس با صدای حیوانات با معلم صحبت میکنن!

پ‌ن. طبق این مستند یکی از عوامل تاثیرگذار روی این بچه‌ها انیمه‌ها بوده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.