نظام جهانی در دوران انتقالی سرنوشت ساز قدرت، از غرب به شرق است.

🔴 پاسخ به چند سوال اساسی، درباره روند انتقال قدرت از غرب به شرق کره زمین

در سال پیش رو شاهد چه حوادثی خواهیم بود؟
روند انتقال قدرت به چه شکل خواهد بود؟
آیا جنگ جهانی اتفاق خواهد افتاد؟
نقش ایران در این انتقال قدرت به چه صورت خواهد بود؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.