مرور برچسب

گناه از روی طغیان

چگونگی تبدیل شدن گناهان صغیره به گناهان کبیره

از آیات و روایات استفاده می شود که در چند مورد، گناه صغیره، تبدیل به کبیره می شود و حکم گناهان کبیره را پیدا می کند از جمله: #علت#تبدیل#گناه#صغیره#به_کبیره اول. اصرار بر صغیره تکرار گناه صغیره، آن را تبدیل به گناه کبیره می کند، و