مرور برچسب

گرایش به منکرات

شبکه های مجازی در آخرالزمان و در هم آمیختگی خیر و شر

مدیر گروه آینده پژوهی پژوهشکده مهدویت با بیان اینکه روایات آخرالزمانی ما را متوجه خطرات شبکه های مجازی اجتماعی می کند، گفت: در هم آمیختگی خیر و شر در آخرالزمان به کمک ابزار ارتباطاتی نیز امکان پذیر است. #شبکه_های#مجازی#آخرالزمان حجت