مرور برچسب

کینه دیرینه، غرب، زن ایرانی

کینه دیرینه غرب به زن ایرانی

رهبر معظم انقلاب: اگر زنان نبودند انقلاب پیروز نمیشد غربی ها نسبت به زن ایرانی ترحم ندارند کینه دارند؛ قطعا اگر حضور زنها در آن اجتماعات عظیم نبود انقلاب پیروز نمیشد