مرور برچسب

کیفیت تعامل

دیدگاه اندیشمندان اسلامی درباره جایگاه زن و مرد

جایگاه زن و مرد یکی از اساسی ترین مباحث در اندیشه عالمان علوم انسانی بوده است. #نظر#اندیشمندان#اسلامی#زن#مرد علامه طباطبایی بر این باور است که زن و مرد از استعدادهای مختلف برخوردارند. جایگاه زن و مرد از نگاه اندیشمندان اندیشمندان