مرور برچسب

کاهش میل به ازدواج

چالش‌های عمده‌ای که منجر به کاهش فرزندآوری کشور شده

در کشور در حوزه جمعیت چند چالش جدی داریم. #چالش_های#کاهش#فرزندآوری#کشور چالش نخست کاهش میل به ازدواج است که شامل عدم ازدواج یا تأخیر در ازدواج است. دوم، تهدید بنیان خانواده است که درنتیجه طلاق عاطفی یا طلاق رسمی اتفاق می‌افتد. سوم