مرور برچسب

کاهش سن دیپلم

با کاهش سن دیپلم به ۱۵ سال کشور آینده شکوهمندتری خواهد داشت!

وزیر آموزش و پرورش: اگر سن دیپلم را از 18 به 15 سال کاهش دهیم و برای 3 سال قبل 7 سالگی هزینه کنیم؛ کشور آینده شکوهمندتری خواهد داشت. رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: اگر کاری کردیم که سن دیپلم را از 18 به 15 سال بیاید و به