مرور برچسب

کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی

خروج دارو‌ها از شمول بیمه / مکفی نبودن حقوق کارگران

رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی تهران گفت: روزانه شاهد خروج داروها از شمول بیمه هستیم و حتی این روزها داروهای سرماخوردگی را از شمول بیمه خارج کرده اند و می‌گویند دارو نداریم و از بیرون بیمارستان‌ها باید تهیه کنید.