مرور برچسب

چاپ 500 نسخه

آسیب‌شناسی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی در مبارزه با موادمخدر منتشر شد.

آسیب شناسی تقنینی جمهوری اسلامی کتاب آسیب‌شناسی سیاست تقنینی (قانون گزاردن) جمهوری اسلامی در مبارزه با موادمخدر به قلم ابوالحسن صفرپور و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد. #آسیب-شناسی_تقنینی#مبارزه-بامواد#ابوالحسن_صفرپور کتاب