مرور برچسب

پیشگیری و کشف

برنامه‌های رئیس پلیس جدید کشور، پایتخت چیست؟

رئیس پلیس جدید کشور سردار محمدیان خبر از برنامه‌های خود برای فرماندهی تهران بزرگ داد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در راستای عملیاتی شدن پلیس انقلابی، مردمی و از طریق پذیرش مسئولیت و مردم داری و مشارکت عمومی اقدامات خود را پیش