مرور برچسب

پیشرفت تفکر جامعه

دورن‌ مایه‌ی اسلامی سبک زندگی / منظر آیات و نقش جامعه

سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده و زیربنای آن در خانواده پی‌ریزی می‌شود که در واقع، متأثر از فرهنگ، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادات و باورها می‌باشد؛ به عبارت دیگر رفتار نهادینه‌شده را سبک زندگی می‌گوییم.