مرور برچسب

پویایی و استمرار انقلاب

مقایسه بزرگداشت انقلاب اسلامی با سایر کشورها

در تاریخ‌ حیات‌ سیاسی‌ هر ملتی‌ روزهایی‌ وجود دارد که‌ به‌ دلیل‌ حوادثی‌ که‌ در آن‌ روزها اتفاق افتاده‌، از قبیل انقلاب یا استقلال ملی، به روزهایی تاریخی‌ و با شکوه بدل گشته و گاه به یک سنت بزرگداشت تبدیل شده اند. در بسیاری از کشورها