مرور برچسب

پوشک با طراحی جدید

ارتقاء کمی و کیفی بسته‌های حمایتی لبخند مادری بنیاد ۱۵ خرداد

بسته‌های لبخند مادری بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام به لحاظ کمی و کیفی ارتقا پیدا می‌کند. به گزارش خبرگزاری افسران، محمدرضا دهقان، معاون اجتماعی بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام، درباره ارتقا کمی و کیفی بسته‌های لبخند