مرور برچسب

پل صراط

مسیر قیامت و آخرت انسان از سکرات موت تا پل صراط

انسان در مسیر سفر آخرتش منازل و مراحل متعدد را از سکرات موت تا پل صراط طی می‌کند که در اینجا به اختصار درباره آن منازل توضیحاتی ارائه می‌شود. ۱ - تبیین مسیر قیامتبرای سفر آخرت منازلی ذکر شده است: ۱.۱ - سکرات موتنخستین منزل، جریان