مرور برچسب

نگاه به نامحرم

احکام ارتباط با نامحرم در فقه اسلامی

در فقه اسلامی برای افرادی که به هم نامحرمند احکامی در نظر گرفته شده است: #حکم#رابطه#با_نامحرم حرام بودن نگاه کردن به نامحرم نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم به غیر از صورت و دست‌ها از انگشتان تا مچ دست‌ حرام است.همچنین نگاه کردن